VDS Advocaten
 1. Het Advocatenkantoor Guy Van Der Steichel, hierna vermeld als “advocatenkantoor” levert haar diensten via haar advocaten en haar aangestelden onder huidige algemene voorwaarden. Afwijkingen kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt. Eventuele algemene voorwaarden voorkomend op het briefhoofd van de cliënt of van derden kunnen niet als stilzwijgend aanvaard worden gekwalificeerd en zijn ondergeschikt aan onderhavige voorwaarden die exclusief van toepassing zijn op alle activiteiten van het Advocatenkantoor Guy Van Der Steichel.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het advocatenkantoor, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de individuele advocaten. Het advocatenkantoor wijst onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid een behandelend advocaat aan.
 3. Elke aan het advocatenkantoor gegeven opdracht houdt voor laatstgenoemde de bevoegdheid in om beroep te doen op de diensten van derden of om andere deskundigen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden of andere deskundigen namens de cliënt te aanvaarden. Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden of andere deskundigen, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derden of andere deskundigen hun kosten en ereloon aan het advocatenkantoor dan wel aan de cliënt aanrekenen.
 4. De cliënt verbindt er zich toe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan het advocatenkantoor verstrekte informatie.
 5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichtte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 6. Het is een partijbeslissing toekomend conform wet en deontologie aan het advocatenkantoor om te bepalen op welke wijze het zuiver ereloon wordt berekend, en dit behoudens andersluidende voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst inter partes. Aldus kan het ereloon berekend worden hetzij forfaitair, hetzij procentueel, hetzij conform uurtarieven. Een overzicht van de uurtarieven kan kosteloos worden opgevraagd. Volgende elementen kunnen een afwijkend ereloon buiten en boven gangbaar uurtarief verantwoorden: het belang van de zaak, het resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. Naast het ereloon worden algemene administratieve kosten in rekening gebracht dewelke eveneens hetzij forfaitair kunnen worden bepaald, hetzij gespecifieerd aan de hand van concrete elementen uit het dossier. Een overzicht van de gehanteerde administratieve onkosten kan kosteloos worden opgevraagd. Specifieke aanvullende kosten of uitzonderlijke administratieve kosten worden afzonderlijk aangerekend. De erelonen van gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de erelonen van gerechtsdeskundigen, alsook gerechtskosten worden afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd.
 1. Het advocatenkantoor is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken met de cliënt is het feit dat de voorschotten eventueel gelieerd worden aan uurtarieven en het feit dat voorschotten eventueel verrekend worden met de procentuele administratieve kosten geen reden om te eisen dat ook de eindafrekening conform uurtarieven en / of forfaitaire kosten wordt aangerekend. Declaratienota’s, provisies en finale staten van kosten en ereloon zijn contant betaalbaar. Bij wanbetaling kan het advocatenkantoor haar dienstverlening opschorten tot volledige betaling heeft plaatsgehad. Bij gebreke aan betaling van provisionele kostenstaten of finale staten van kosten en ereloon zal vanaf de dag van het verzenden van een rappel een nalatigheidintrest van 10 % per jaar worden gevorderd op alle openstaande bedragen. Indien betaling niet vrijwillig geschiedt en er hetzij burgerrechtelijke procedures hetzij arbitrale procedures noodzakelijk zijn ter inning zal een aanvullend schadebeding worden gevorderd van 10 % gelet op de daar- uit voortvloeiende aanvullende kosten.
 1. De cliënt en het advocatenkantoor kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan het feit dat verrichtte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.
 2. Een eventuele beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het advocatenkantoor wordt uitbetaald. Het advocatenkantoor is onderschrijver van de basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geschiedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan het advocatenkantoor met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon.
 1. Alle elektronische communicatie uitgaand van het advocatenkantoor is louter indicatief en kan op generlei wijze de aansprakelijkheid van het advocatenkantoor in het gedrang brengen. Het advocatenkantoor doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem. Het advocatenkantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van het advocatenkantoor.
 1. Indien één of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het interne Belgische recht en de toepasselijke deontologie. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en / of het Vredegerecht te Antwerpen met uitsluiting van alle arbitrale rechtscolleges. Informatie verstrekt conform art. 7 van de Belgische wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij. Advocaten VAN DER STEICHEL is een vennootschap onder de vorm van een EBVBA die de uitoefening van de advocatuur tot doel heeft. Het adres van de maatschappelijke zetel evenals van het kantoor zelf is: Amerikalei 37, 2000 Antwerpen, België, BTW nr. 0464.888.633.